TECHNOLÓGIE

Bolt – elektrický skej­tbord

Elek­tric­ký skej­tbord Bolt je no­vý dop­rav­ný pros­trie­dok, kto­rý vás od­ve­zie na po­ža­do­va­né mies­to rých­lo a bez akej­koľ­vek ná­ma­hy. Je zrej­mé,…