Breaking
Ut. dec 5th, 2023

Dva sporo odeté modelky sa predstavujú veľkému medveďovi hnedému – v bizarnej snahe zmeniť povedomie krvilačnej beštií a ukázať svetu ich mäkšiu stranu.

Podivné scénky boli nafotené v lese mimo Moskvy a stali sa okamžite virálom v Rusku.

Na fotkách sú dva modelky Maria Sidorova a Lidia Fetisova – objímanie, maznanie a bozkávanie skoro 650 kg medveďom menom Stephen.

Fotografka snímkov sa volá Olga Barantseva, ktorá chce ukázať prirodzenú harmóniu medzi ľudmi a medveďami. Toto creepy šialenstvo uvidíte vo videu pod článkom nižšie.

019 018 017 016 015 014 013

012 011 010009008007

«Ïåðåä êàìåðîé Ñòåïàí äåëàë, ÷òî õîòåë, íî, íè ðàçó íå ñäåëàë áîëüíî, à òîëüêî íåîæèäàííî íà÷àë îáëèçûâàòü ðóêè è ëèöî. ß âîîáùå íå áîÿëàñü ñ íèì ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ», - ïîäåëèëàñü âïå÷àòëåíèÿìè Ôåòèñîâà.

«ß î÷åíü æäàëà ýòîé ôîòîñåññèè, íî òî, ÷òî ïðîèñõîäèëî íà ïëîùàäêå, ñòàëî ïðîñòî îãðîìíûì ñþðïðèçîì äëÿ ìåíÿ. ß ñòîÿëà â îáíèìêó ñ æèâûì ìåäâåäåì è íå ÷óâñòâîâàëà ñòðàõà. Óâåðåíà, ÷òî è ëþäè, è ìåäâåäè ìîãóò ñîñóùåñòâîâàòü â ïðèðîäå, íå ïðè÷èíÿÿ âðåäà äðóã äðóãó», - ðàññêàçàëà îäíà èç ìîäåëåé.

Îäíàêî, íåêîòîðûå çàïàäíûå ïîëüçîâàòåëè ñî÷ëè ñíèìêè *æóòêèìè*, à ìíîãèå íàïèñàëè ïðî íåçäîðîâûé ñåêñóàëüíûé ïîäòåêñò ôîòî. Îäíàêî áîëüøèíñòâî êîììåíòàòîðîâ áûëè øîêèðîâàíû ñìåëîñòüþ ðîññèéñêèõ äåâóøåê.

Âî âðåìÿ ðàáîòû äåâóøêè â ïîëóïðîçðà÷íûõ ïåíüþàðàõ è íèæíåì áåëüå â õîäå ñúåìîê îáíèìàëèñü è äàæå ñàäèëèñü íà ãðîçíîå æèâîòíîå. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî äðåññèðîâàííûé ìåäâåäü íåîñòîðîæíûì äâèæåíèåì ëàïîé ìîæåò íàíåñòè ÷åëîâåêó ñåðüåçíóþ òðàâìó. Íåñìîòðÿ íà ýòî, ðîññèéñêèå ìîäåëè ñìåëî øëè íà êîíòàêò ñ õèùíèêîì.

Íà ôîòîãðàôèÿõ ìîäåëè Ìàðèÿ Ñèäîðîâà è Ëèäèÿ Ôåòèñîâà ïîçèðóþò ñ áîëüøèì áóðûì ìåäâåäåì ïî èìåíè Ñòåïàí, ïðè ýòîì íà æèâîòíîì íåò íàìîðäíèêà èëè îøåéíèêà.

 

 

 

Ôîòîñåññèÿ ðîññèéñêèõ ìîäåëåé, êîòîðûå îáíàæèëèñü ðàäè ñúåìîê â ëåñó ñ íàñòîÿùèì ìåäâåäåì, øîêèðîâàëà çàïàäíûõ ïîëüçîâàòåëåé. Ñìåëîñòü ðóññêèõ äåâóøåê â îáúÿòèÿõ ãèãàíòñêîãî õèùíèêà âîñõèòèëà êîììåíòàòîðîâ èç Áðèòàíèè è ÑØÀ.

 

By Vlna

Related Post